top of page

Privacybeleid

PLAN B studio Privacybeleid  

Inleiding

 

In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van PLAN B studio  ('  we  ', '  ons  ' of '  het Bedrijf  ') met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruiker www.planbstudio.nl ('  Site  '), of die anderszins persoonsgegevens met ons delen (samen: '  Gebruikers  '). 

 

 

Redenen voor gegevensverzameling 

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ' Persoonsgegevens ')

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en voor het leveren van onze services aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

 

Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

 

We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 

 

Wat voor gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers. 

 

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (' Niet-persoonsgegevens '). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina's die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

 

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens .
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

 

 • Invullen van het contactformulier .

 

 

 

Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt op onze Site;

 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;

 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

 

 

Wat voor gegevens verzamelen we?

 

We verhuren, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 • Met u communiceren;

 • Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.

 

We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

 

 

Gebruikersrechten

U kunt: 

 

 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie. 

 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. 

 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.

 4. Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 

 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons. 

 6. Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.

 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens)

 
 

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. 

 

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact met ons opnemen :

 

 

 

Bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. 

 

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services. 

 

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen. 


Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

 

We maken ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door deGebruiksvoorwaarden
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google .

 

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt. 

 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie. Plan B studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

 

Overdracht van gegevens buiten de EER 

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

 

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via contact@planbstudio.nl.

 

Voor het laatst gewijzigd 10 02 2021

Wat moet er in algemene zin behandeld worden in uw privacybeleid?

 

 1. Wat voor soort informatie verzamelt u?

 2. Hoe verzamelt u informatie?

 3. Waarom verzamelt u de betreffende persoonlijke informatie?

 4. Hoe bewaart, gebruikt, deelt en onthult u de persoonlijke informatie van uw sitebezoekers?

 5. Hoe communiceert u (in voorkomende gevallen) met uw sitebezoekers?

 6. Is uw service gericht op het verzamelen van informatie van minderjarigen?

 7. Updates privacybeleid

 8. Contactinformatie

In dit ondersteunende artikel krijgt u meer informatie over hoe u een privacybeleid samenstelt.

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven betreft echter enkel uitleg, informatie en voorbeelden in algemene zin. U dient dit artikel niet te interpreteren als juridisch advies of als aanbevelingen omtrent hetgeen u daadwerkelijk zou moeten doen. We raden u aan juridisch advies in te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw privacybeleid.

bottom of page